Boj o likvidaci Ústeckých lokálek nabral obrátky

Autor: Reskátor • info(at)dopravni.net
Téma: Články • Vydáno dne: 05. 06. 2008


Doupovská Dráha se stále průbežně opravujeMarný boj ústeckých pohlavárů o zrušení tamních lokálek je donutil k zoufalému kroku. Donutili „traťováky“ pod hrozbou personálních čistek k zvláštnímu činu. Po ústeckých lokálkách se rozjel měřící měřící vůz, jehož jediným cílem je vydat dobrozdání o špatném technickém stavu tratí. Díky tomu SŽCD provoz tratí postupně zastavuje.


První byla dle očekávání „Kozina“, jako druhá padla za oběť dnes „Doupovská Dráha“, jako třetí je v plánu „Švestková Dráha“ a pak mají následovat všechny lokálky, kterých se kraj chce zbavit. Podle drážního zákona však majitel a provozovatel dráhy (ve všech zmíněných případech SŽDC) je povinen udržovat svěřené tratě v provozuschopném stavu a umožnit všem dopravcům přístup na dopravní cestu. Povinnosti jasně stanovuje drážní zákon v následujících odstavcích:

Zákon č.266/1994 Sb., o dráhách

§ 68
Povinnosti vlastníka dráhy


34)Vlastník dráhy je povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami.
36)Vlastník dráhy je povinen zajistit provozování dráhy. Není-li vlastník dráhy celostátní nebo regionální současně jejím provozovatelem, je povinen umožnit provozování dráhy jinou oprávněnou osobou.

§ 23a
Omezení provozování dráhy


1)Provozovatel dráhy je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit provozování dráhy nebo její části z důvodů provádění údržby nebo opravy dráhy nebo z důvodu narušení provozuschopnosti dráhy v důsledku živelní události, nehody nebo mimořádné události, která ohrožuje bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy.
2)Překročí-li doba omezení provozování dráhy nebo její části 24 hodin a omezení naruší sjednaný rozsah a četnost drážní dopravy, je provozovatel dráhy povinen neprodleně vyrozumět o důvodech a době předpokládaného omezení drážní správní úřad, vlastníka dráhy a dopravce, kteří provozují dopravu na dráze, jejíž provozování je omezeno. Drážní správní úřad na základě vyrozumění provozovatele dráhy může rozhodnout o době a podmínkách omezeného provozování dráhy nebo její části. Tímto postupem není dotčeno právo dopravců na náhradu škody.
1.Provozovatel dráhy je oprávněn provozovat dráhu v omezeném rozsahu z důvodu zastavení drážní dopravy na dráze nebo její části v souladu s rozhodnutím drážního správního úřadu podle § 38.
Provozovatel dráhy v rámci omezeného provozování dráhy zajistí pravidelné prohlídky a kontrolu stanovených technických parametrů součástí dráhy podle pravidel pro provozování dráhy.

§ 23b
3)Drážní správní úřad na základě odůvodněné žádosti provozovatele dráhy rozhodne o omezení provozování dráhy nebo její části, které naruší sjednaný rozsah a četnost drážní dopravy z důvodů rekonstrukce dráhy nebo její části podle stavebního povolení.
4)Drážní správní úřad žádost projedná s vlastníkem dráhy a s dopravcem, který provozuje dopravu na dráze nebo její části, jejíž provozování má být omezeno.
1.Drážní správní úřad v rozhodnutí stanoví dobu a podmínky omezeného provozování dráhy nebo její části. Tímto postupem není dotčeno právo dopravců na náhradu škody.


Navíc 27.5.2008 proběhlo jednání mezi ozbrojenými silami a Ústeckým krajem, kde se vojáci jednoznačně postavili za železnici Kadaňského Rohozce, kterou označili jako strategicky důležitou. Na kraji jim bylo slíbeno, že o zrušení zdejší lokálky nebudou usilovat. Situaci pro vás budeme nadále sledovat.