Vídeňská Úmluva o silničním provozu - v ČR jen cár papíru?

Autor: Miloslav Zítka • mzitka(at)dopravni.net
Téma: Doprava obecně • Vydáno dne: 22. 01. 2008


PK 007 Vídeňská Úmluva o silničním provozu ve vztahu k tramvajové dopravě není v České republice správně aplikována.


Česká republika ratifikovala Úmluvu o silničním provozu po Československé federativní republice v nástupnictví 2. června 1993 s platností od 1. 1. 1993.

Podle Článku 18 Úmluvy o silničním provozu, který řeší dávání předností a jízdu křižovatkami, odst. 7 platí: „Řidiči nekolejových vozidel musí dát přednost kolejovým vozidlům.“ Tato povinnost není v české legislativě zakotvena. Tramvaj jako kolejové vozidlo, nepočítáme-li dávání přednosti při souběžné jízdě, má speciální přednost pouze podle § 21, odst. (7) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.“ V ostatních případech se v ČR na tramvaj pohlíží stejně jako na každé jiné nekolejové vozidlo.

PK 009

Podle Článku 29 odst. 1 Úmluvy o silničním provozu platí: „Pokud se koleje nacházejí v jízdním pásu, musí každý účastník silničního provozu při přiblížení tramvaje nebo jiného kolejového vozidla koleje co možná nejdříve opustit, aby umožnil průjezd kolejového vozidla.“ Odst. 2 dále upřesňuje: „Smluvní strany nebo části jejich území mohou přijmout pro jízdu kolejových vozidel na silnici a pro vyhýbání nebo předjíždění těchto vozidel zvláštní pravidla odlišná od ustanovení stanovených v této kapitole. Smluvní strany nebo části jejich území však nesmí přijmout ustanovení odporující ustanovení článku 18, odstavec 7 této Úmluvy.“ Z výše uvedeného vyplývá, že jednotlivé státy mohou přijmout odlišná ustanovení pro provoz kolejových vozidel, nicméně přednost kolejových vozidel před vozidly nekolejovými musí zůstat zachována.

PK 012

Podle Článku 1 písm. (i) Úmluvy o silničním provozu platí: „«Železniční přejezd» je každé úrovňové křížení mezi silnicí a železničními nebo tramvajovými kolejemi na vlastním kolejovém tělese.“ Naše legislativa neoprávněně podmiňuje platnost tohoto ustanovení v § 2 písm. bb) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přítomností příslušné dopravní značky: „Železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.“ V případech, kdy na místě křížení pozemní komunikace s tramvajovými kolejemi vedenými po samostatném drážním tělese značka A 32a nebo A 32b (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný nebo vícekolejný) není, nemůže být toto místo považováno za železniční přejezd.

V důsledku nesprávné aplikace jsou železniční přejezdy značeny jako křižovatky (viz tramvajová trať na Barrandov nebo kolem Pražského hradu) a na křižovatkách tramvaj jako kolejové vozidlo dává v rozporu s Úmluvou o silničním provozu přednost vozidlům nekolejovým.
Vydáno se souhlasem autora textu Ing. Antonína Duba.