Projekt Košického integrovaného systému železničných a mestských dráh KORID

Autor: Tomáš Mykl • mykl(at)centrum.cz
Zdroj: Mestská časť Košice, Sídlisko Ťahanovce
Téma: Projekty • Vydáno dne: 12. 04. 2007


Košice, električka na rýchlodráhe V Košiciach sa koncom marca uskutočnilo ďalšie rokovanie pracovnej skupiny Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre projekt integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne KORID. Viedol ho riaditeľ odboru prípravy projektov EÚ na MDPaT SR Peter Hrapko.


Štúdia realizovateľnosti KORID bola ukončená a posúdená. Vyplynulo z nej, že zámery projektu sú reálne. Osem stavieb KORID-u je zahrnutých do príslušných operačných programov pre čerpanie fondov EU v rokoch 2007-2013. V zmysle zásad pre financovanie z fondov EÚ vypíše ministerstvo dopravy verejnú súťaž na vypracovanie technicko – ekonomickej štúdie pre osem stavieb. Štúdia by mohla byť hotová do konca novembra tohto roku. „V súčinnosti Košického samosprávneho kraja a ministerstva dopravy je teraz nevyhnutné zabezpečiť prípravu potrebných dokladov pre legislatívne doriešenie styku železničných a mestských dráh. Ďalšou úlohou je príprava podmienok výroby trakčných vozidiel pre obidve dráhy. Tento problém je na Slovensku ojedinelý a špecifický len pre Košice, keďže koľaje železničnej i mestskej dopravy majú rovnaký rozchod 1435 m,“ vysvetlil splnomocnenec predsedu KSK pre KORID Igor Reiprich. Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa pripravuje koncom apríla opäť v Košiciach. Jeho súčasťou bude aj prehliadka území všetkých ôsmich stavieb KORID-u.

Cieľom projektu dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne KORID je realizovať regionálnu integrovanú dopravu doplnenú autobusmi. Spoločnými terminálmi by mali pribudnúť ďalšie charakteristické prvky veľkomesta, čo si obyvatelia celého regiónu zaslúžia. Zlepší sa celkový systém verejnej osobnej dopravy, ale očakáva sa aj úspora nákladov.

V súlade s rozvojovými programami a územnou plánovacou koncepciou mesta a kraja by mal KORID po etapách umožniť obyvateľom kraja čo najefektívnejšie využívanie koľajovej dopravy. Ako nutnosť sa ukazuje ďalšie organizačné prepojenie aj s územím Prešovského samosprávneho kraja a s mestom Prešov. Demografická analýza ukázala, že do Košíc dochádza denne takmer 32 tisíc ľudí z iných okresov Košického kraja a necelých 11 tisíc z Prešovského kraja. Mnohí z nich využívajú železničnú a následne električkovú dopravu.

Na základe štúdie realizovateľnosti bolo vybraných osem stavieb a terminálov pre KORID. Štyri z nich sú stavbami mesta a kraja, ďalšie štyri stavbami Železníc SR a ministerstva dopravy. Pre mesto a kraj boli vybrané električková trať z Námestia maratónu mieru na Sídlisko Ťahanovce, prepojenie električkových a železničných tratí na Staničnom námestí, úprava električkových tratí v centre mesta a napojenie priemyselného parku Pereš a letiska Košice električkovou rychlodráhou. Pre železnice a ministerstvo je prioritou vybudovanie železničného terminálu Sever, prepojenie sektorov Západ a Východ terminálu železničnej stanice, elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida – Moldava mesto a napojenie priemyslovej zóny Bočiar a priemyselného parku Kechnec.

Štúdia obsahuje konkrétne riešenia vybraných stavieb, terminálov a električkových tratí s mapami, nákresmi i dopravno - urbanistickými situáciami aj odhad ich investičnej náročnosti. Celková investícia na všetkých osem stavieb presahuje 2 miliardy 844 miliónov. Viac ako polovicou by sa na nej malo podieľať mesto a kraj (1,456 mld. korún), odhad pre železnice a ministerstvo je 1,389 mld. korún. Finančne najnáročnejšou stavbou by mala byť električková trať na sídlisko Ťahanovce (685,5 miliónov).

Najrýchlejšie bude možné začať so stavbami, ktoré si nevyžadujú územné konania – rekonštrukcia tratí v meste a elektrifikácia úseku železničnej trate do Moldavy. Na ďalšie sa postupne budú robiť verejné obstarávania. Projekt si následne vyžiada aj ďalšie investičné akcie, napríklad mimoúrovňové napojenie autobusovej stanice, výstavbu depa pre vozidlá regionálnej električky (navrhované v areáli bývalej magnezitky), úpravu trasy rýchlodráhy pri Pereši a premostenie Moldavskej cesty, výstavbu terminálu Barca – juh, elektrifikáciu trate Margecany – Gelnica a výstavbu zberných parkovísk pri zastávkach IDS. Výsledkom všetkých investícií by malo byť vytvorenie priateľského prostredia, ktoré by lákalo cestujúcich, aby čo najviac využívali integrovaný dopravný systém koľajovej dopravy.