Pražské kuriozity - antipreference tramvají v pražské dopravě

Autor: Miloslav Zítka • mzitka(at)dopravni.net
Zdroj: DSSZ_D
Téma: Články • Vydáno dne: 06. 03. 2007


PK 008

Stověžatá, zlatá, kamenná, magická, matka měst, srdce Evropy či Řím severu – to jsou jen nejznámější z mnoha přívlastků, které najdeme v řadě publikací od turistických průvodců až po odborné publikace pojednávající o jednom z nejkrásnějších měst světa – Praze.Přívlastky, které se vybavují zcela automaticky každému, kdo jednou Prahu navštíví, dokazují, že Praha je vskutku unikátní město jak po stránce polohy, historie, architektury, tak i po stránce rozsáhlého kulturního dědictví.

Bohužel, k těm pozitivním „nej“ patří i některá „nej“, za které bychom se jako Pražané měli stydět. K tomu nejhoršímu patří pražská doprava. K nezapomenutelným zážitkům pro zahraničního návštěvníka patří nejen pohled na panorama Hradčan nebo výhled z Petřínské rozhledny ale i platba za taxík. Přes veškeré sliby představitelů radnice se problémy v pražské dopravě řešit nedaří. Tak jako si Praha nedokáže poradit s nepoctivými taxikáři, nedokáže si poradit ani s preferencí tramvajové dopravy.

Přestože tramvajový provoz v Praze patří ve srovnání s jinými evropskými metropolemi k těm větším a rozvinutějším, s preferencí tramvají jsme v dopravně politickém bahně. Což z Prahy činí další unikát v celorepublikovém i světovém měřítku.

V Praze se zavádí antipreference tramvají!

Co je důvodem? Alibismus úředníků pražského magistrátu. Ti, aby snížili nehodovost na nebezpečných křižovatkách, raději upřednostňují bezohledné a nepozorné řidiče individuální automobilové dopravy před tramvajemi, protože řidiči tramvají jsou profesionálové, kteří si dají větší pozor. Politika radnice: Čím méně předností tramvají, tím méně nehod!

Podobné je to s přechody pro chodce. Od roku 2001, kdy byla přijata novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která měla zvýšit bezpečnost chodců zavedením jejich přednosti, se najednou přechody v Praze začaly ztrácet. Čili zase došlo k upřednostnění bezohledných a nepozorných řidičů. Politika radnice: Čím méně přechodů, tím méně zraněných a mrtvých chodců!

Díky této bezzubé politice pak na území hlavního města vznikají komunikace, kde řidiči motorových vozidel nabývají pocitu neomezenosti, absolutní neohroženosti a silnice si pletou s dálnicemi (Evropská, Bělohorská, Patočkova, Plzeňská). Ostatně k tomu mají ideální podmínky, tramvajáci s 60 tunovými soupravami trpělivě a pokorně vyčkávají, až všichni motoristé a především pospíchající podnikatelé projedou, aby mohli do práce odvést stovky těch, kteří jedou „sockou“.

PK 001

Typickým příkladem je kruhový objezd na Vítězném náměstí. Tramvaje zde dávají přednost všude a ve všech směrech. Lépe řečeno čekají, až se někdo odvážně vzdá své přednosti v jízdě a za vydatného troubení ostatních, riskujíc náraz ze zadu, pustí tramvaj. Každý, kdo se pracně probojuje na kruhový objezd, se rázem stává svrchovaným vládcem okruhu a podle toho to tak zde i vypadá. Ze statik nehodovosti pak zjistíme, že pražský kulaťák dlouhodobě drží primát co do počtu dopravních nehod v České republice.

PK 002

V Ostravě Hrabůvce při souběhu ulic Dr. Martínka a Horní mají podobnou křižovatku. Středem ostravského kulaťáku téměř shodného poloměru o dvou jízdních pruzích stejně jako v Praze prochází tříramenná tramvajová křižovatka. Jenže v Ostravě narozdíl od Prahy umí počítat, lépe hospodařit a ví, že každé zastavení tramvaje stojí město zbytečné peníze. Proto v Ostravě má tramvaj přednost jak při vjezdu do středu kruhového objezdu, tak i při výjezdu z něj. Prostě v Ostravě si tramvajové dopravy váží a moc dobře si uvědomují, že krom finanční stránky věci, zastavující a znovu se rozjíždějící tramvaj zdržuje provoz více, než ta, která křižovatkou plynule projede.

PK 003 PK 004 PK 005
Je tu ještě docela zajímavá legislativní zápletka. Tramvaj jedoucí do středu kruhového objezdu totiž nevjíždí na kruhový objezd podle § 22 odst. (5) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ale pouze ho příčně přejíždí. Dopravní značení „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ platí pro řidiče vjíždějící na kruhový objezd. Platnost dopravního značení pro řidiče tramvají je zavádějící a velmi diskutabilní. Pokud přihlédneme k ustanovení § 13 odst. (2) stejného zákona, kdy se ve všech třech směrech jedná o tramvajový pás zvýšený, pak vozidla jedoucí po kruhovém objezdu příčně přejíždějí tramvajový pás a neměly by v jízdě ohrozit a ani omezit tramvaj.

PK 006

Kde se ovšem nachází dopravní značení rozhodně v rozporu se zákonem mimo jakoukoliv diskuzi, je úsek mezi zastávkami Vltavská a Pražská tržnice na Bubenském nábřeží. Zde tramvajovou trať dvakrát kříží dvouproudá silnice. Při výjezdu ze zastávky Vltavská na Bubenské nábřeží má tramvaj trojúhelník a dává přednost vozidlům přijíždějícím od viaduktu. Řekněme, že tramvaj na prvním přejezdu vyjíždí z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Nicméně na dalším přejezdu je tramvajová trať vedena souběžně s vozovkou již po Bubenském nábřeží a podle § 21 odst. (7) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích platí: „Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.“ Přesto je tu trojúhelník, který v rozporu se zákonem odebírá tramvaji přednost v místě, kde jí má zákonem zaručenou. Podobné je to i v opačném směru. Tramvaj jedoucí od zastávky Pražská tržnice má přednost zaručenou zákonem při odbočování vpravo do zastávkového terminálu Vltavská, přesto se zde nachází trojúhelník.

PK 007 PK 008
Tuto situaci můžeme přirovnat k dopravní značce „Parkoviště“, která bude umístěna v tunelu. Podle zákona řidič nesmí zastavit a stát v tunelu, dopravní značka mu to však v rozporu se zákonem bude povolovat.

PK 009

Další bezprecedentní ignorování zákona najdeme na Pohořelci. Tramvajová trať je zde vedena neobvykle po jedné straně pozemní komunikace. Jízdní pruh ve směru z centra přetíná mezi tramvajovými zastávkami Pohořelec tramvajovou trať. Podle § 21 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích platí:„Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě tramvaji.“ a dále platí podle ustanovení § 13 odst. (2): „Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit tramvaj.“ Tramvaj zde má opět z obou směrů trojúhelník, který ji v rozporu se zákonem odebírá přednost za přítomnosti dopravního značení, jež není v souladu s prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značka „Hlavní pozemní komunikace“ (č. P 2) je doplněna dodatkovou tabulkou „Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou“ (č. E 10) místo dodatkové tabulky „Tvar křižovatky“ (č. E 2a až e 2c). Jen dodatková tabulka „Tvar křižovatky“ je způsobilá definovat skutečný tvar křižovatky a mimo E 2a též hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. Tabulka „Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou“ není nositelkou informace o tom, která komunikace je hlavní či vedlejší. Navíc podle § 7 odst. (1), písm. gg) vyhlášky je umístění dodatkové tabulky „Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou“ přesně vymezeno: „k vyznačení tvaru křížení pozemní komunikace s dráhou lze užít dodatkové tabulky „Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou“ (č. E 10), která se umísťuje nad značkou č. A 31c“ Tramvajová trať je zde součástí pozemní komunikace, proto ani nemůže být značena jako samostatná komunikace nebo samostatná tramvajová trať.

PK 010

V roce 2006 došlo k rekonstrukci světelné křižovatky U Prašného mostu x Mariánské hradby. Novým dopravním značením byl změněn režim na křižovatce tak, že byla tramvajím odebrána přednost, kterou zde měly historicky, a nyní musí tramvaje dávat přednost vozidlům vjíždějícím resp. vyjíždějícím ze slepé a dopravně bezvýznamné komunikace, která slouží jen k dopravní obsluze placeného parkoviště pro návštěvníky Pražského hradu.

PK 011

Pokud pomineme, že nová úprava je v rozporu se Zásadami dopravní politiky hlavního města Prahy, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 11. 01. 1996, a s usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 747 ze dne 25. 06. 1996, pak je potřeba upozornit, že dopravní značení je zmatečné a jsou zde použity dopravní značky, které nemají oporu v legislativě.

PK 012

Novým značením vznikla šestiramenná křižovatka místo původní čtyřramenné, přestože z katastrálních map hlavního města Prahy, konkrétně mapového listu 214 obce Praha, katastrálního území Hradčany (katastrální mapa 7-1/12) vyplývá, že tramvajová trať není vedena po samostatném tramvajovém tělese (nemůže tvořit další dvě samostatná ramena křižovatky - není samostatnou dráhou ani jinou pozemní komunikací), ale je součástí pozemní komunikace, která je vedena ulicí Mariánské hradby. V důsledku toho je porušeno pravidlo pro odbočování podle § 21 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, protože řidič při odbočování vpravo nebo vlevo by měl dát přednost souběžně jedoucí tramvaji v obou směrech.

PK 013

Dodatkové tabulky umístěné pod dopravními značkami upravujícími přednost (mimo směrů pro tramvaj) nejsou legislativně definovány. Není z nich stejně jako na Pohořelci zřejmé, který směr má přednost. Rozhodně z nich nevyplývá přednost před drážními vozidly, ostatně taková značka pro svou absurditu ani neexistuje.

PK 014

Také není zřejmé, v jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou, nebude-li v provozu světelná signalizace. Ve čtyřech na sobě kolmých větvích je řidičům dopravní značkou (č. P 4) přikázáno „Dej přednost v jízdě“. Řidič nemůže jednoznačně ze zmatečného značení dovodit, kdo komu dává přednost. Vzniká patová a nebezpečná situace, která může skončit dopravní nehodou.

PK 015

Stejné nelegální dopravní značení bylo instalováno na nejmodernější tramvajové trati v České republice na Barrandov. Tramvajová trať za stamilióny korun je vedena po samostatném tramvajovém tělese. Na dvou místech jsou zřízeny přejezdy a na obou musí tramvaje dávat přednost motorovým vozidlům. Takový „přepych“ si může dovolit jenom Praha.

PK 016

Je vhodné se opět pro srovnání podívat na stavebně podobnou křižovatku Vratimovská x U Sýpky do Ostravy. Vyznačení přednosti pro tramvaj zde není žádný problém.

PK 017

Představitelé hlavního města by si měli uvědomit, že jejich počínání je kontraproduktivní a nemá obdoby jak v České republice, tak ani nikde jinde ve světě. Každé zbytečné rozjíždění stojí finanční prostředky přímé – zvýšený odběr elektrické energie, zvýšené náklady na údržbu a nepřímé – zvýšený počet tramvajových vozů a řidičů v důsledku časové ztráty. Tyto prostředky nejsou nezanedbatelné a roční zbytečné náklady dosahují šestimístných cifer.

Tohle nelze nazvat jinak než dehonestací tramvajové dopravy v Praze.
Fotografie s komentáři.