Začíná výstavba obchvatu města Znojma

Autor: Pavel Révaj •
Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva dopravy
Téma: Monitoring médií • Vydáno dne: 27. 02. 2007


Další z významných projektů v Česku financovaných z prostředků Strukturálních fondů v rámci Operačního programu Infrastruktura bude zítra slavnostně zahájen. Jde o stavbu silnice I/38 Znojmo obchvat I. stavba. Nenávratný příspěvek Evropské unie činí 52 216 691 korun, což představuje 75 % celkových uznatelných nákladů. Konečným příjemcem pomoci a současně objednatelem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zbývající část nákladů bude hrazena Státním fondem dopravní infrastruktury.


Silnice I/38 je jedním z hlavních silničních tahů Jihomoravského kraje, propojuje Jihomoravský kraj s Rakouskem. Úsek řešený ve stavbě silnice I/38 Znojmo obchvat I. je součástí souboru zahrnujícího celkově tři stavby silničního obchvatu města Znojma. Předmětem stavby je přeložka silnice I/38 v celkové délce 3,037 km. Součástí realizace je výstavba čtyř železobetonových mostů o celkové délce 150 metrů. „Dále budou v rámci stavby realizovány úpravy dotčených silnic II. a III. třídy, polních cest a přeložky inženýrských sítí. Podél zástavby určené k trvalému bydlení jsou navrženy protihlukové clony. Po dokončení bude obchvat sloužit k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě," říká k projektu tiskový mluvčí ŘSD ČR Jan Hoření.

Podpora z Operačního programu Infrastruktura byla kromě této stavby dosud schválena rovněž pro dalších devět projektů v rámci Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, Opatření 1.2 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy a pro sedm projektů v rámci Priority 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí, Opatření 2.1 - Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí. Celková částka dotace z prostředků strukturálních fondů EU alokovaná na rozpočtové období let 2004 - 2006 pro ŘSD ČR přesahuje 1.1 mld. Kč.

Evropský fond pro regionální rozvoj poskytuje příspěvky ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a ke snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí. Rovněž tak poskytuje příspěvek k vyrovnání nejzávažnějších regionálních nerovnováh ve Společenství účastí na rozvoji a na strukturálním přizpůsobení zaostávajících oblastí a na hospodářské a sociální přeměně oblastí. Evropská unie svým rozhodnutím o alokaci finanční pomoci na tento konkrétní projekt podporuje záměr ČR v oblasti zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.