Banská Bystrica, otvorený list vedeniu SAD Zvolen, a. s.

Autor: Reg. čtenář • webmaster(at)dopravni.net
Téma: Články • Vydáno dne: 02. 02. 2007


Vážený pán Ing. Anton Mazán, SAD Zvolen, a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen

V Banskej Bystrici 31. januára 2007

Vec : Otvorený list vedeniu SAD Zvolen, a. s., prevádzkovateľovi MHD v Banskej Bystrici.Občianska iniciatíva Občania mestu (ďalej len OI OM) a petičný vybor „Spoločne zachráňme trolejbusy“ so znepokojením prijali v posledných dňoch medializované informácie o rokovaniach SAD Zvolen a Mesta Banská Bystrica na tému opätovného zaradenia trolejbusov do systému verejnej hromadnej dopravy v meste a spolupráce s mestským dopravným podnikom.

Spoločnosť SAD Zvolen vedela už aj počas súťaže i tesne pred uzavretím zmlúv na konci roka 2005, že zrušenie trolejbusovej dopravy sa vzhľadom na absolútne nepripravené kroky bez akejkoľvek odbornej diskusie môže a aj stretlo, s nepochopením občanov i návštevníkov Banskej Bystrice. To sa potvrdilo ihneď na začiatku, ako aj v ďalšom priebehu roka 2006, požiadavkou obnovenia prevádzky trolejbusov zo strany veľkej časti obyvateľov. SAD Zvolen bolo rovnako známe, že vo svojom volebnom programe majú návrat trolejbusov všetci kandidáti na primátora mesta, pričom rokovania z úrovne predchádzajúceho primátora mesta prebiehali v tomto smere po celý rok. Zástupcovia OI OM a petičného výboru na spoločnom rokovaní s predsedom predstavenstva p. Mazánom v polovici roka 2006 opakovane zdôrazňovali, že obnovenie trolejbusovej dopravy je ich najvyššou prioritou a budú vyvíjať tlak na všetky zainteresované strany, kým sa tak nestane. OI OM na vyššie spomínanom stretnutí upozornila pána Mazána, že kladenie neprimeraných požiadaviek zo strany SAD Zvolen pri obnovení trolejbusovej dopravy sa nestretne s pochopením aktivistov a cestujúcej verejnosti.

V dnešných dňoch sme svedkami toho, že SAD Zvolen sa rozhodla všetkými prostriedkami zabrániť obnoveniu trolejbusovej dopravy. Cestujúcu verejnosť straší zdražovaním cestovného, nastoľuje neoprávnené požiadavky na zvýšenie dotácie na výkon vo verejnom záujme, odmieta uvoľniť trasy trolejbusových liniek, ktoré zabrali autobusovými linkami - teda v rozpore s požiadavkami na efektívnosť prevádzky trolejbusovej dráhy i celého systému MHD - vytvára prekážky v zavedení jednotného cestovného dokladu a ostatných elementárnych aspektov integrácie všetkých druhov dopravy, resp. dopravcov. Takéto správanie dopravcu považujeme za nekorektné voči občanom tohto mesta a v príkrom rozpore s vyjadreniami SAD Zvolen, ktoré používala v čase, keď sa snažila získať dopravný trh v Banskej Bystrici. Napriek tomu, že si v roku 2005 Mesto Banská Bystrica objednalo od SAD Zvolen výkon vo verejnej doprave prostredníctvom autobusovej dopravy, v priebehu celého roka 2006 dávalo jasne a verejne najavo, že ide o dočasné riešenie a obnovenie prevádzky trolejbusov je len otázkou času, pričom SAD Zvolen sa navonok sama prezentovala ako uzrozumená s touto situáciou. Požiadavka na zvýšenie dotácie je z nášho pohľadu absolútne nepochopiteľná. Ak pri dnešných výkonoch kryje mesto zo svojho rozpočtu stratu SAD Zvolen určitou dotáciou, potom je nemysliteľné, aby pri nižších výkonoch bolo toto krytie ešte vyššie. Dotácia už vôbec nemôže slúžiť ako kompenzácia za údajný ušlý zisk, keďže na takúto skutočnosť neexistuje právne podložený nárok, resp. na refundáciu investícií, nakoľko k ich zmareniu by nedošlo.

Značnú nevôľu u nás vyvolal záznam z tlačovej konferencie SAD Zvolen, ktorý v priebehu 4. týždňa odvysielala regionálna televízia RTV. Na tlačovej konferencii zaznelo množstvo nepodložených tvrdení ohľadom predošlej i aktuálnej situácie v prevádzkovaní verejnej hromadnej dopravy na území Banskej Bystrice, ako aj situácie, ktorá by nastala obnovením trolejbusovej dopravy, či popisovanie viacerých súčasných skutočností v prevádzkovaní MHD, ktorých príčinou však bola naopak práve SAD Zvolen. Tá si musí byť plne vedomá toho, že verejnosti je známe, v koľkých ustanoveniach je ešte aj po viac ako roku prevádzky porušovaná zmluva o výkone vo verejnom záujme, ako aj jej nesplnené verejné prísľuby dané občanom nášho mesta a ich voleným zástupcom, ako aj jeho návštevníkom, či obyvateľom spádovej oblasti, ktorí denne do Banskej Bystrice dochádzajú.

Vyzývame vedenie SAD Zvolen, aby bez zbytočného odkladu konštruktívne pristúpilo k rokovaniam s mestom a jeho dopravným podnikom o navrátení trolejbusov do ulíc Banskej Bystrice, nebrali cestujúcu verejnosť, ako rukojemníkov pri presadzovaní si svojich obchodných záujmov a nezavádzali občanov nepravdivými tvrdeniami o trolejbusovej doprave a všeobecne o technológii výkonu verejnej hromadnej dopravy. Uzavretá zmluva o výkone vo verejnom záujme nedáva dopravcovi mandát k doposiaľ uplatňovanému správaniu, na druhej strane však zo zmluvy vyplývajú i zásadné reštriktívne opatrenia, ktoré môže Mesto Banská Bystrica, vzhľadom na naplnenie skutkovej podstaty, uplatniť ihneď.

za petičný výbor „Spoločne zachráňme trolejbusy“ Juraj Jendrišák
za OI OM Ing. Marián Lomenčík

Na vedomie:
Médiá
MsÚ v Banskej Bystrici
OZ mhd.sk